با مدیر منابع انسانی در نیوفتید (مطلب طنز)

یک مرد پس از ۲ سال خدمت پی برد که ترفیع نمی گیرد، انتقال نمی یابد، حقوقش افزایش نمی یابد، تشویق نمی شود. بنابراین او تصمیم گرفت که پیش مدیر منابع انسانی برود. مدیر با لبخند او را دعوت به نشستن و شنیدن یک نصیحت کرد: «از تو به خاطر ۱ یا ۲ روز کاری که تو واقعاً انجام می دهی، تقدیر نمی شود.»

مرد از شنیدن آن جمله شگفت زده شد اما مدیر شروع به توضیح نمود.

مدیر : یک سال چند روز دارد؟

مرد: ۳۶۵ روز، بعضی مواقع ۳۶۶.

مدیر: یک روز چند ساعت است؟

مرد: ۲۴ ساعت

مدیر: تو چند ساعت در روز کار می کنی؟

مرد: از ۱۰صبح تا ۶ بعدازظهر؛ ۸ ساعت در روز.

مدیر: بنابراین تو چه کسری از روز را کار می کنی؟

مرد: ۳/۱

مدیر: خوبت باشه!! ۳/۱ از ۳۶۶ چند روز می شود؟

مرد: ۱۲۲ روز.

مدیر: آیا تو تعطیلات آخر هفته را کار می کنی؟

مرد: نه آقا.

مدیر: در یک سال چند روز تعطیلات آخر هفته وجود دارد؟

مرد: ۵۲ روز شنبه و ۵۲ روز یکشنبه، برابر با ۱۰۴ روز.

مدیر: متشکرم. اگر تو ۱۰۴ روز را از ۱۲۲ روز کم کنی، چند روز باقی می ماند؟

مرد:۱۸ روز.

مدیر: من به تو اجازه می دهم که در تا ۲ هفته در سال از مرخصی استعلاجی استفاده کنی .حال اگر ۱۴ روز از ۱۸ روز کم کنی ، چند روز باقی می ماند؟

مرد: ۴ روز.

مدیر: آیا تو در روز جمهوری (یکی از تعطیلات رسمی می باشد) کار می کنی؟

مرد: نه آقا.

مدیر: آیا تو در روز استقلال (یکی دیگر از تعطیلات رسمی می باشد) کار می کنی؟

مرد: نه آقا.

مدیر: بنابراین چند روز باقی می ماند؟

مرد: ۲ روز آقا.

مدیر: آیا تو در روز اول سال به سر کار می روی؟

مرد: نه آقا.

مدیر :بنابراین چند روز باقی می ماند؟

مرد: ۱روز آقا.

مدیر: آیا تو در روز کریسمس کار می کنی؟

مرد: نه آقا.

مدیر: بنابراین چند روز باقی می ماند؟

مرد: هیچی آقا.

مدیر: پس تو چه ادعایی داری؟

مرد: !!!

/ 2 نظر / 6 بازدید

اکثر پیروان استاد ایلیا او را روح خدا می خوانند و كارهاي او را بیش از هر کسی به مسیح شبیه می دانند.

سمیرا

«او از اراده‏ی الهی برخوردار است»