ماستمالی کردن

 

"ماستمالی کردن" اصطلاحی ضرب المثل گونه است که در زبان

رایج ما بسیار به کار می رود. استاد محمد علی جمال زاده در

کتاب فرهنگ لغات عامیانه آن را چنین معنا می کند: امری که

ممکن است موجب مرافعه و نزاع شود لاپوشانی کردن و آنرا

مورد توجیه و تأویل قرار دادن، رفع و رجوع کردن، سروته کاری را

بهم آوردن و ظاهر قضایا را به نحوی درست کردن است.

علامه دهخدا نیز بیان می دارد: از ماستمالی معانی و مفاهیم

مداهنه و اغماض و بالاخره ندیده گرفتن مسائلی که موجب خشم

یا اختلاف گردد نیز افاده می شود.


این داستان درعصر بنیانگذار سلسلۀ پهلوی (رضاشاه) اتفاق افتاد

و شادروان محمد مسعود این حادثه را در یکی از شماره های

روزنامۀ مرد امروز به این صورت نقل کرده است:ماستمالی کردن عروسی محمدرضا شاه و فوزیه«هنگام عروسی محمدرضا شاه پهلوی و فوزیه چون مقرر بود

میهمانان مصری و همراهان عروس به وسیلۀ راه آهن جنوب تهران

وارد شوند از طرف دربار و شهربانی دستور اکید صادر شده بود که

دیوارهای تمام دهات طول راه و خانه های دهقانی مجاور خط آهن

را سفید کنند. در یکی از دهات چون گچ در دسترس نبود بخشدار

دستور می دهد که با کشک و ماست که در آن ده فراوان بود دیوارها

را موقتاً سفید نمایند، و به این منظور متجاوز از یکهزار و دویست ریال

از کدخدای ده گرفتند و با خرید مقدار زیادی ماست کلیه ی

دیوارها را ماستمالی کردند.»

  

به طوری که ملاحظه شد قدمت ریشۀ تاریخی این اصطلاح و

مثل سایر از هفتاد سال نمی گذرد، زیرا عروسی مزبور در سال

۱۳۱۷ شمسی برگذار گردید و مدتها موضوع اصلی شوخیهای

محافل و مجالس بود و در عصر حاضر نیز در موارد لازم و مقتضی

بازار رایجی دارد. آری، ماستمالی کردن یعنی قضیه را به صورت

ظاهر خاتمه دادن، از آن موقع ورد زبان گردید و در موارد لازم و

بالمناسبه مورد استفاده و استناد قرار می گیرد.

/ 0 نظر / 3 بازدید