/ 1 نظر / 12 بازدید
سحر

مديريت محترم واحد فن آوري اطلاعات جناب آقاي افشار باعرض سلام، نظر به اينكه از ابتداي ارديبهشت ماه سالجاري مقرر گرديده است سرپرستان فروش مناطق شخصاً اقدام به ثبت سفارش صدوردستورتحويل و امضا آن نمايند. خواهشمند است درمحل امضاء دستور تحويل جاي امضاء سرپرست منطقه فروش را تعيين فرمائيد. با امتنان