روزهای بی ریاضی

باز هم خواب ریاضی دیده ام

خواب خط های موازی دیده امخواب دیدم می خوانم اِیگرگ زِگوند

خنجر دیفرانسیل هم گشته کُنداز سر هر جایگشتی می پرم

دامن هر اتحادی می دِ رَمدست وپای بازه ها رابسته ام

از کمند منحنی ها رسته امشیب هر خط را به تندی می دوم

گوش هر ایگرگ وشی را می جومگاه در زندان قدر مطلقم

گه اسیر زلف حد و مشتقمگاه خط ها را موازی می کنم

با توانها نقطه بازی می کنملشکری تمرین دارم بی شمار

تیغی از فرمول دارم در کنارناگهان دیدم توابع مرده اند

پاره خط ها نقطه ها پژمرده انددر ریاضی بحث انتگرال نیست

صحبت از تبدیل ورادیکال نیستکاروان جذر ها کوچیده است

استخوان کسر ها پوسیده استاز لُگ وبسط و نِپر آثار نیست

ردپایی از خط و بردار نیستهیچ کس را زین مصیبت غم نبود

صفر صفرُم هم دگر میهم نبودآری آری خواب افسون می کند

عقده را از سینه بیرون می کندمردم از این ایکس وایگرگ داد داد

روز های بی ریاضی یاد باد

 

شاعر: یک معلم ریاضی خوش ذوق - اکرامی

 

/ 1 نظر / 3 بازدید